Help ons helpen
Beleidsplan 2024

Beleidsplan 2024 - 2026

Inhoudsopgave:

Hoofdstuk 1.               Het ontstaan van Medi-Aid Holland                                pag. 2

Hoofdstuk 2.               Het bestuur in Sri Lanka                                                   pag. 2

 Hoofdstuk 3.               Missie en visie van Medi-Aid                                          pag.3

 Hoofdstuk 4.               Doelgroepen                                                                    pag. 3

 Hoofdstuk 5.               Hoe Medi-Aid vorm geeft aan missie en visie            pag. 4

 Hoofdstuk 6.               Samenwerking                                                                pag. 5

 Hoofdstuk 7.               Fondsenwerving                                                             pag. 6

 Hoofdstuk 8                PR en Communicatie                                                    pag. 6

 Hoofdstuk 9.               Medi-Aid info en samenstelling besturen                  pag. 6

 

Beleidsplan 2024 2

Waarnemend secretaris Carla van den Heuvel in overleg met docenten STIC

Hoofdstuk 1.   Het ontstaan van Medi-Aid.

Het idee om een hulpverleningsorganisatie op te richten ter ondersteuning van de allerarmsten en kansarmen in Sri Lanka voert terug naar 1999, waarin voor het eerst Sri Lanka bezocht werd door een missie van Maria-Oord Vinkeveen.

Zij werden getroffen door de armoede die er onder een groot deel van de bevolking heerste en constateerden een schrijnend tekort aan medisch en verpleegkundig materiaal en materieel in de lokale zorginstellingen.

Tegelijkertijd realiseerden zij zich hoe ‘gewoon’ het in Nederland is om na verloop van tijd soms complete inventarissen in ziekenhuizen en verpleeghuizen te vervangen, terwijl er geen nieuwe bestemming voor is.

Eenmaal terug in Nederland wist een van de deelnemers beslag te leggen op dit soort inventaris, verscheepte het naar Sri Lanka en schonk het aan lokale ziekenhuizen, bejaardenhuizen en weeshuizen, waardoor veel mensen werden geholpen. De missie was er!

Al snel bleek dat dit concept instellingen en particulieren aansprak, want er kwam aanbod van verschillende kanten in de vorm van ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators en een grote hoeveelheid linnengoed, kleding en knuffels.

Maar er werd niet alleen materiaal en materieel aangeboden: er waren ook bedrijven en particulieren die de transportkosten voor hun rekening wilden nemen.

 Dit was het moment waarop werd besloten om het vrijwilligerswerk meer te structureren, te coördineren en de kwaliteit daarvan te waarborgen door het onder te brengen in een stichting die van meet af de naam Medi-Aid Holland Sri Lanka zou gaan dragen.

In september 2002 werd de stichting Medi-Aid notarieel vastgelegd en opgenomen in de registers van de Kamer van Koophandel

Medi Aid is erkent door CBF en heeft de ANBI status. De, vanuit de geformuleerde eisen voor deze erkenningen, beleidsstukken worden elke twee jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Beleidsplan 2024 3

 Kinderen van St Thomas International College die ondersteunt wordt door Medi Aid

Hoofdstuk 2.   Het bestuur in Sri Lanka.

Hulp en ondersteuning bieden in Sri Lanka betekent niet alleen geconfronteerd worden met ingewikkelde en soms onnavolgbare wet- en regelgeving van de Sri- Lankaanse centrale en lokale overheden, maar ook met de vraag of de ondersteuning daadwerkelijk dáár terecht komt waar het gevraagd en nodig is.

Om hier zo goed mogelijk zicht op te houden is er in Sri Lanka een bestuur gevormd bestaande uit een aantal invloedrijke Sri Lankanen.

Dit Sri Lankaanse bestuur van Medi-Aid heeft een autonome positie, maar legt voor de financiële en materiële ondersteuning die vanuit Nederland komt, verantwoording af aan het bestuur in Nederland.

In alle gevallen initieert het SL-bestuur de hulpvragen die vanuit Sri Lanka zelf komen rechtstreeks naar het bestuur in Nederland of pakt zelf de hulpvraag op. Als een hulpvraag aan Medi-Aid Holland is gesteld, wordt deze altijd, eerst voorgelegd en vervolgens al of niet goedgekeurd door Medi-Aid Sri Lanka.

 

Beleidsplan 2024 4

Het Nederlandse Bestuur

Hoofdstuk 3.   Missie en Visie van Medi-Aid.

Medi-Aid biedt in Sri Lanka inhoudelijke en materiele ondersteuning op het gebied van de zorg en onderwijs aan hen die daartoe, om wat voor reden dan ook, niet de nodige middelen of mogelijkheden hebben.

Medi-Aid doet dit om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de omstandigheden waarin de mensen op Sri Lanka worden opgevangen, verzorgd of verpleegd.

Door de bijdrage van Medi-Aid beogen we ook verbetering en professionalisering van de ouderen- en gehandicaptenzorg te realiseren en een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en het toekomstperspectief van kansarmen.

Medi Aid hanteert het principe van “give them a rot and learn them to fish” wat zoveel wil zeggen als ondersteun waar je kan door voorwaarde te scheppen en geef de verantwoordelijkheid voor uitvoering, onderhoud en exploitatie bij de Srilankanen zelf

Beleidsplan 2024 5

Medi Aid heeft in 2019/2020 de school voor kinderen met een beperking gebouwd

Hoofdstuk 4.   Doelgroepen.

Tot de doelgroepen die Medi-Aid ondersteuning biedt behoren:

 • Ouderen
 • Kansarmen, met speciale aandacht voor jonge mannen en vrouwen van wie het toekomstperspectief verbetert door scholing die Medi-Aid geeft.
 • Jongeren/kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die door degelijk en aangepast materiaal een grotere bewegingsvrijheid krijgen met alle positieve effecten van dien.
 • Lokale ziekenhuizen, weeshuizen en scholen, die door omstandigheden geen of ondeugdelijk materiaal en materieel hebben, waardoor niet dat onderwijs, zorg en verpleging kan worden geboden waar patiënten ,/ bewoners en kinderen recht op hebben.
 • Sri-Lankaanse organisaties die ouderen, kansarmen en jongeren met een beperking zorg en waar nodig verpleging geven. De ondersteuning van Medi-Aid vindt plaats ter verbetering van al lopende en dus in aanvang al gefinancierde projecten
 • Afgezien van het richten op bovenstaande doelgroepen, kunnen er altijd hulpvragen op Medi-Aid afkomen die andere vlakken van zorg in ruime zin omvatten, bijvoorbeeld bij scholing of noodhulp bij catastrofes. Deze hulpvragen worden pas in behandeling genomen nadat ze zijn voorgelegd aan het SL-bestuur

 

Beleidsplan 2024 6

Inmiddels heeft Medi Aid veel verzorgingshuizen, ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen voor zien van materiaal

 Hoofdstuk 5.   Hoe Medi-Aid inhoud geeft aan missie en visie.

 1. Inhoudelijke ondersteuning.

 Medi-Aid staat de zogenaamde ‘Zorgketen’ voor. Hieronder verstaat Stichting Medi-Aid een organisatie waarin opvang en zorg geboden wordt aan oudere en arme Srilankanen dóór Srilankanen. Een organisatie die, op basis van een materiële en immateriële impuls door Medi-Aid, uiteindelijk voor een belangrijk deel selfsupporting is. Hierdoor snijdt het mes aan 2 kanten: de minderbedeelde en arme Srilankaanse oudere krijgt die opvang en zorg die hij of zij verdient én het verschaft menig Srilankaan werkgelegenheid. Door scholing onderhoudt men daarnaast niet alleen de kwaliteit van de dienst- en zorgverlening, maar voorziet men ook vooral in een voortdurende aanwas van nieuw gekwalificeerd personeel.

Inhoudelijke ondersteuning, hulp in de vorm van adviezen op het vlak van de zorg in brede zin (ook fysiotherapie en ergotherapie worden daaronder verstaan), is een belangrijke manier om onze visie en missie én de zorgketen gestalte te geven

‘Training on the job’ van aankomend verplegend en verzorgend personeel behoort ook tot de inhoudelijke ondersteuning. Net als in Nederland richt dit beroepsonderwijs zich op het aanreiken van kennis en vaardigheden die, door middel van deskundige begeleiding van vrijwilligers van of via Medi-Aid ingezet, worden geïmplementeerd en geborgd.

 2. Materiële ondersteuning.

In een lange reeks van jaren is gebleken, dat inhoudelijke ondersteuning doodeenvoudig niet van de grond komt als het benodigde materiaal en materieel niet aanwezig is. Materiële ondersteuning in de vorm van (para)medisch en verpleegkundig materiaal maar ook bedden, liften, rolstoelen etc. Het ter plaatse beschikbaar krijgen van materiaal en materieel kan zowel door inzameling in Nederland en vervolgens verscheping en distributie in Sri Lanka als door het inzamelen van fondsen in Nederland en Sri Lanka en het ter plaatse laten vervaardigen. De materiële ondersteuning wordt hieronder verder uitgewerkt.

Noot: In het bovenstaande is geen onderscheid te maken in belangrijkheid: materiële ondersteuning is een noodzakelijke voorwaarde om de inhoudelijke ondersteuning gestalte te geven!

2a        Materiële ondersteuning, op geleide van vooraf geformuleerde projecten.

 • We werken uitsluitend op projectbasis, een duidelijk begin en een duidelijk einde van het project.:
 • Vraag voor ondersteuning moet komen van het SL-bestuur. Initiatiefnemer is dus altijd het bestuur in Sri Lanka!
 • Wordt vervolgens een businesscase opgesteld, met als vaste punten:
  • Levert de ondersteuning een bijdrage in het uiteindelijk self supporting zijn.
  • Wat is er inmiddels al gedaan in Sri Lanka
  • Wat wordt er door de ontvanger zelf gedaan
 • Uiteraard komt ook de vraag aan de orde of moet worden ingezameld in Nederland en verscheept, dan wel het inzamelen van fondsen (in Nederland én in SL) en het ter plaatse vervaardigen van materiaal/materieel.
 • De vragen om ondersteuning kunnen in het kader van samenwerking ook aan andere in Sri Lanka werkzame stichtingen worden doorgegeven, als die daartoe beter zijn geëquipeerd.

 

Beleidsplan 2024 7
Beleidsplan 2024 8

Na de bootramp in Buruwella werd er 5000 Euro ingezameld voor gezinnen en continuïteit in scholing ook hier werden kinderen wees zoals bij de paas aanslagen (foto rechts) waarbij Medi Aid ook de nodige financiële ondersteuning heeft geboden

2b Vrijwilligers

De in 2a beschreven ondersteuning wordt geleverd door vrijwilligers, die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Medi-Aid werken.

Medi Aid heeft een vrijwilligersbeleid geformuleerd waar Bestuur en vrijwilligers zich aan dienen te houden

Van project tot project wordt door het bestuur van Medi-Aid bezien op welke basis (al of niet op basis van vergoeding van kosten) de vrijwilligers opereren. In 2024 zal het vrijwilligersbeleid geëvalueerd worden, en indien noodzakelijk, aangepast worden

Hoofdstuk 6.   Samenwerking.

Medi-Aid zoekt waar dat mogelijk en opportuun is, samenwerking met andere stichtingen die actief zijn in Sri Lanka. Medi-Aid bezoekt de zogenaamde ‘Sri Lanka tafel’ om contacten met andere stichtingen te leggen, dan wel te onderhouden.

Medi Aid acht de samenwerking met het Bestuur in Sri Lanka van het allergrootste belang omdat zonder hen realisatie en evaluatie ter plekke erg moeilijk is vanuit Nederland.

Medi Aid heeft zich ook aangesloten bij “every child a family” deze richt zich op het afbouwen van weeshuizen

Hoofdstuk 7.  Fondsenwerving.

Bij fondsenwerving zal Medi-Aid altijd op projectgebonden basis werken: een duidelijk omschreven doel is immers voor geldgevers de krachtigste motivatie!

Medi-Aid werft zélf fondsen in Nederland en in Sri Lanka, maar zal dat in voorkomende gevallen ook doen in samenwerking met andere stichtingen.

Medi-Aid heeft als uitgangspunt dat zij haar projecten toetst aan de uitgangspunten van Wilde Ganzen.

Hoofdstuk 8. PR en Communicatie

Media-Aid stelt zich ten doel om zoveel mogelijk van haar activiteiten, ter ondersteuning van de ouderen, kansarmen en kinderen en jongeren met een lichamelijke en /of verstandelijke beperking op Sri Lanka, onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Dit gebeurt via de eigen kanalen zoals internet, social media, een nieuwsbrief en het jaarverslag, maar ook indien van toepassing via persberichten, evenementen en andere (digitale) mediamogelijkheden. 

Hoofdstuk 9.   Medi-Aid informatie en samenstelling besturen.

Adres:             Benedendamsestraat 17A 4233 EN Ameide

Telefoon:        0031619989250

E-mail:            info@medi-aid.nl

Website:          www.medi-aid.nl

Bank               ING

IBAN:              NL35INGB0661870839         

BIC:                 INGBNL2A

Kamer van Koophandel Leiden: 28095859

ANBI:              812854159

Samenstelling bestuur Medi-Aid Nederland:

Martin Joziasse - voorzitter

Carla van den Heuvel– waarnemend secretaris

Michiel Los- penningmeester

Gisela Pel – bestuurslid

Heidi Rath- onderwijs

Rohan Heittiarachchi- contacten Sri Lanka en medische zaken

Paul Schoone- bestuurslid zonder portefeuille/ ambassadeur

Samenstelling bestuur Medi-Aid Sri Lanka

Dhr. W. Karunaratna - voorzitter

Dhr. A. Tissera - lid

Dhr. R. Wickramasinghe - lid

Mevr. L. Sumanasena - lid

 

 

Steun Medi-Aid structureel of eenmalig.
Help ouderen en gehandicapten in Sri Lanka.