Help ons helpen
Jaarverslag 1

Jaarverslag Medi-Aid Holland Sri Lanka 

Goedgekeurd door bestuur op 4 april 2024

Inleiding

Stichting Medi-Aid kijkt, evenals andere Stichtingen, terug op een aantal jaren, waarin onze projecten te maken hebben gehad met COVID en de ernstige politieke onrust en de daarmee samenhangende fors gestegen armoede in het land.

De fondsenwerving voor onze projecten is daarmee samenhangend op een erg laag pitje komen te staan. We spreken voor het komende jaar de hoop uit dat de situatie in Sri Lanka verder stabiliseert en dat onze initiatieven in 2024 verder tot ontwikkeling gaan komen. Ondanks het voorgaande hebben wij toch nog een en ander kunnen realiseren. Met name de continuïteit van de school voor kinderen met beperkingen baarde ons behoorlijk zorgen echter, zoals u kunt lezen, is er in Sri Lanka hard gewerkt om de inhoud en organisatie op te pakken en te realiseren.

Beleidsplan 2024 3

1. Projecten St. Thomas’ Catholic International College – Seeduwa

Beleidsplan 2024
Beleidsplan 2024 5

Het bestuur heeft in 2022 het project de bouw van een schoolgebouw voor gehandicapte kinderen (‘children with special needs’) afgerond. Dit schoolgebouw maakt deel uit van het St. Thomas’ Catholic International College (STIC) te Seeduwa. Gedurende de daaropvolgende tijd zijn de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en de activiteiten (tijdelijk) gestopt.

De overplaatsing in 2022 en de opvolging van de initiator van het project had forse organisatorische gevolgen, waaronder de stilstand van het project. In maart 2023 was er wederom een wisseling van de wacht en heeft een nieuwe rector een en ander stevig opgepakt.

De evaluatie van de stand van zaken m.b.t. de voortgang heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rapportage voortgang in 2023 vanuit STIC naar het Bestuur Medi Aid NL en Sri Lanka

Van de school ontvingen wij de onderstaande rapportage

In the PFE after the re-recruitment of most staff members in the 2nd term of the last academic year, our main goal was initially to settle the children. Our next goal was to improve on the progress made: in academics while addressing the behavioural aspects in the children. To make progress in the unit, there were several changes by Rev. Fr. Rector in order to support us as teachers and professionals to engage in our work wholeheartedly.

Changes made to staff and organisation.

1. Re-appointment of the Headmistress

2. Re-recruitment of the teachers who were compelled to resign.

3. Controlling undue direct and indirect interferences to the unit by external persons.

4. Change of dress code to suit the practicality and effectiveness of the staff members of PFE.

5. At the beginning of the term a Meeting was held with the parents of the students of PFE in order to communicate the plan for the unit and to maintain transparency and a cordial relationship with the parents.

6. Encourage volunteerism to support the teachers: Two highly capable and committed volunteers were recruited to support the teachers. They were paid a per diem during their tenure.

7. Recruited two new teachers for the Unit.

8. Teachers are given the same opportunities as for the main school staff to improve their professional skills.

9. Provided an additional support staff to the unit.

Facilities and recourses provided for the students.

1. Access to transportation facilities for the children within the school premises whenever required.

2. Financial assistance to get educational material for the students in PFE

3. Swimming facilities for the students of PFE with an external coach who is well-trained in handling children with disabilities.

Encouraging inclusivity with the school

  1. We were continuously supported by the school prefects especially in the mornings, to welcome the children and to take them to the chapel for mass. The prefects not only helped us to welcome the children. While some of them were at the entrance there were the others who engaged with the children in doing activities such as puzzles, talking to them, and enjoying time with them. Our children loved this. Not only were the prefects doing their duty, but they were setting an example to other children in the school too. As a result, we had children pouring in during their interval time, initially from about three children to a daily increase in the number. PFE became a place where both children with disabilities and their non-disabled peers mingled in a loving and caring manner.
  2. Children in PFE are encouraged to do alter serving.
  3. Children were taken on their Annual field visit to the Ratmalana Air Port Museum along with the others in the main school.
  4. Children from the main school were allowed to come to the unit to support the teachers and the students during their free periods.
  5. Children participated in almost all the school functions with the other students without being discriminated against: Children’s Day dancing competition and school Christmas carol service. 18. PFE students are given houses and have participated in selections in the events for the annual sports meet that is to be held this month. Furthermore, one of the students also participated in the swimming meet with the other students.
Jaarverslag 2
Jaarverslag 3

Academics

  1. To facilitate the inclusive education system, the PFE teachers drafted Individual Educational Plans for each child, parallel to the syllabus of the main school.
  2. We started music, dancing, swimming, and PE during school hours with the support of the relevant teachers in the mainstream.
  3. Some of the students were sent to the mainstream classrooms for a few hours to work with their peers.
  4. We were able to find some students with exceptional academic abilities within the unit. Some of these students are being assessed to decide on their levels and the accommodations that need to be given to them.
  5. With Fr. Rector’s mediation we were able to obtain the support of the teachers in the mainstream to provide test papers and to correct them for the exceptional children
Jaarverslag 4
Jaarverslag 5

Verdere samenwerking

Naar aanleiding van de evaluatie is besloten in 2024 te starten met een stuurgroep bestaande uit Rector van STIC, een bestuurslid Sri Lanka en  een bestuurslid Nederland

Jaarverslag 6

 St. Anne Home for Elders – Kelaniya

St. Anne Home for Elders te Kelaniya is een verpleeghuis voor in totaal 48 bewoners. Medi-Aid ondersteunt het project door het beschikbaar stellen van meubilair (op aangeven van de organisatie ter plekke) en met het trainen van zorg en ondersteunend personeel. Wij hebben geen bemoeienis met de exploitatie van het verpleeghuis.

Eind 2021 werden de plannen geëvalueerd en is besloten om in 2022 verder te gaan met dit project.

Daar waar COVID in 2020 en 2021 roet in het eten gooide waren het in 2022 de politieke omstandigheden die het Bestuur deed besluiten om de plannen pas in 2023 weer ter hand te nemen.

Door de aanwezigheid in Sri Lanka van een van de bestuursleden werden verschillende doelstellingen geformuleerd waaronder het ontwikkelen van een verbeterende reader en het werken aan een accreditatie van het project in Sri Lanka.

Erg leuk was het feit dat uitgebrachte adviezen in het kader van self supporting werden uitgevoerd waaronder het kweken van eigen fruit.

Jaarverslag 7
Jaarverslag 8

Ondersteuning schooluniformen en lunches voor Mudunegama Maha Vidyala school 

Via de voorzitter van Medi Aid Sri Lanka kwam het verzoek of Medi-Aid kon ondersteunen met schooluniformen, lunches en andere basisbehoefte voor 50 kinderen van ouders die hier niet de financiële middelen voor hebben. Het gaat om een ondersteuningstraject van een jaar zodat de ouders wat lucht krijgen en hun financiële situatie beter op orde kunnen krijgen zodat zij na dit ondersteuningsjaar de kosten weer zelf kunnen dragen. Inmiddels zijn er pakketten uitgedeeld met complete sets schooluniformen. Voor de meisjes is maandverband beschikbaar gesteld en de kinderen konden naar de kapper. Ook de lunches voor de kinderen zijn opgestart.

 

Jaarverslag 9

Nieuwe projecten

a) In 2022 werd het initiatief genomen om te starten met een project schooltuinen. In dit project staat de onafhankelijkheid van derden voorop. Het project bevindt zich in de initiatieffase en wordt doorgeschoven naar 2024

b) Ook werd eind 2022 het initiatief genomen om te komen tot een zogenaamde club van 100. Dit om de geldstromen door sponsoring een grotere continuïteit te geven. Ook dit project bevindt zich in de initiatieffase. Begin 2023 werd besloten dit traject nader te onderzoeken op haalbaarheid

2. Samenwerking andere stichtingen en organisaties

Ook in 2023 werd de samenwerking met de Sri Lanka Tafel gecontinueerd en werden de contacten met andere stichtingen zoals, Wilde Ganzen voortgezet. Medi Aid heeft zich tevens aangemeld voor het project “Every child a Family” waarbij het uitgangspunt is om weeshuizen af te bouwen en opvang van kinderen binnen families te zoeken. Van PARTIN werd graag gebruik gemaakt van de door hen geboden mogelijkheden zoals module jaarrekening en online bijeenkomsten. In 2023 werd de erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving wederom verstrekt.

De resultaten van de samenwerking met Hogescholen wordt de eindrapportage meegenomen in de plannen rond St Anne en STIC

 3. Marketing en communicatie

Het bestuur heeft in eerdere jaren besloten, op basis van nieuwe inzichten, de geplande marketing en communicatieactiviteiten te heroverwegen. Zo zal bijvoorbeeld niet langer worden gefocust op printmateriaal, maar zal er meer richting digitale communicatie gewerkt worden. Medi Aid heeft hiertoe in 2022 een eigen Linkedin profiel aangemaakt met inmiddels meer dan 450 (plus van >25%) volgers en is daarnaast op Facebook actief met inmiddels meer dan 500 volgers. (plus van >35%) Tevens heeft Medi Aid haar eigen website die inmiddels door steeds meer mensen in NL en Sri Lanka wordt gevonden

 4. Interne organisatie

Ambassadeurs

 Medi-Aid heeft naast een bestuur in Nederland en een uit Sri Lankanen bestaand bestuur in Sri Lanka, sinds 2018 ook ambassadeurs. Het voornemen was om een plan te ontwikkelen ten aanzien van de voorwaarden waaraan een ambassadeur met voldoen en de wijze van inzet, waarbij de nadruk moet liggen op het aanspreken van of deelnemen aan netwerken waarmee Medi-Aid in de toekomst extra steun voor projecten kan realiseren. Als gevolg van alle ontwikkelingen is dit plan verschoven naar het activiteitenplan 2023 en wederom stil komen te liggen. Door de aanstelling in 2021 van een bestuurslid zonder portefeuille maar als ambassadeur van Medi Aid hopen we dit in 2024 verder op te kunnen pakken/ realiseren. Begin 2023 verhuisde dit Bestuurslid van Nederland naar Sri Lanka. Dit betekent dat hij zijn activiteiten (en dat zijn er vele) ook kan richten op de samenwerking met het Bestuur van Medi Aid Sri Lanka en verdere uitwerking van accreditatie etc. nu kan gaan plaatsvinden.

Bestuur

Aan het einde van het verslagjaar 2023 bestond het bestuur van Medi-Aid Holland uit de volgende personen:

Martin Joziasse - voorzitter

Carla van den Heuvel– waarnemend secretaris

Michiel Los- penningmeester

Gisela Pel – bestuurslid

Heidi Rath- onderwijs

Rohan Heittiarachchi- contacten Sri Lanka en medische zaken

Paul Schoone- bestuurslid zonder portefeuille/ ambassadeur

Beleidsplan 2024 4

Steun Medi-Aid structureel of eenmalig.
Help ouderen en gehandicapten in Sri Lanka.