Help us help

Name of the foundation:

Medi-Aid Holland – Sri Lanka

RSIN/ fiscal code:

ANBI 812854159

Contact:

Management:
mobile: +31 6 19 989 250

Address:
p/a Straatweg 22
3621 BN Breukelen 
The Netherlands

E-mail:
martin_lanka@hotmail.com

The Dutch Board

.Chairman – Mr. MJ.T. Joziasse
Secretary – Mr. J. Wartna
Treasurer – Mrs. G. Pel - Wouters
General member – Mrs. C.T.H. van den Heuvel
General member – Mr.  LK van Neutegem 
General member – Mrs. C Hoffmans 
General member – Mr. B Verkuil

Index:

Founding of Medi-Aid
Dutch and Sri Lankan management
Vision & mission of Medi-Aid
The manner in which Medi-Aid gives substance to its vision and mission
Target audience
Medi-Aid facts and achievements
Medi-Aid desires and future plans
Miscellaneous
Profiling and acquisition
Transparency and reliability
Holiday and work visit to Sri Lanka
Expenses

Founding of Medi-Aid
The idea to set up an aid organization to support the poorest and underprivileged in Sri Lanka goes back to the year 1999 when chairman Martin Joziasse first visited Sri Lanka. He was struck by the poverty that existed among a huge population and the glaring shortage of medical and nursing equipment in local hospitals.
At the same time he realized how "normal" it is in the Netherlands to replace entire inventories in hospitals and nursing homes while there are relatively new. Back in the Netherlands he managed to seize material from an organization, shipped it to Sri Lanka and donated it to local hospitals, retirement homes and orphanages which many people were helped. The mission was there!
It soon turned out that this concept appealed to other institutions and individuals. Different types of materials were made available, like hospital beds, wheelchairs, walkers, large quantities of linens, clothing and toys. But not only material was offered, there were also institutions, businesses and individuals who wanted to take the transportation costs on their behalf.
From this moment on it was decided to structure more, coordinate and monitor by placing it in a foundation and  would bear the name Medi-Aid Holland / Sri Lanka. In September 2002 was the admission and signing of the notarial association and  Medi-Aid foundation was a fact. The foundation is registered at the Chamber of Commerce in Leiden Holland.   

Ook een bestuur in Sri Lanka
Hulp en ondersteuning bieden in Sri Lanka betekent niet alleen geconfronteerd worden met de ingewikkelde en soms onnavolgbare wet en regelgeving van de Srilankaanse overheid, maar ook er zeker van zijn dat de gevraagde ondersteuning daadwerkleijk daar terecht komt waar dit ook gevraagd cq nodig is. Om hiermee zo goed mogelijk om te gaan cq controle over te hebben, werd al snel in Sri Lanka een bestuur ingesteld met een aantal invloedrijke Srilankaanse personen. Dit Srilankaanse bestuur heeft een zekere autonomie, maar legt te alle tijden verantwoording af aan het Nederlandse bestuur.


Visie en missie van Medi-Aid
Medi-Aid biedt in Sri Lanka materiële en/of immateriële ondersteuning op het gebied van de (ouderen)zorg aan hen die daartoe, om wat voor reden dan ook, op dat moment niet de nodige middelen of mogelijkheden (meer) heeft.

Medi-Aid doet dit om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de omstandigheden waarin mensen worden opgevangen, verzorgd of verpleegd.

Daarnaast doet zij dit om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering cq professionalisering van de ouderenzorg (en gehandicaptenzorg) in Sri Lanka en levert daarmee tegelijkertijd een bijdrage aan de werkgelegeneheid en toekomstperspectief van kansarmen.

De ondersteuning die Medi-Aid biedt is in principe zodanig dat deze uiteindelijk (weer) leidt tot zelfredzaamheid van de hulpvrager.

De wijze waarop Medi-Aid inhoud geeft aan haar visie en missie

Materiele ondersteuning
Verscheping van in Nederland ingezameld / geschonken (para)medisch en verpleegkundig materiaal naar en distributie in Sri Lanka. Bouw en exploitatie van Medi-Aid House, onderdeel van het project 'Care & Health Chain''.

Immateriële ondersteuning
Het op locatie geven van specifiek fysiotherapeutisch en/of ergotherapeutisch persoonsoonsgebonden advies en training on the job voor wat betreft het gebruik en onderhoud van specifieke hulpmiddelen (met name rolstoelen voor kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking).
Het geven van training en caoching on the job aan (toekomstige) werkers in de ouderenzorg.

Profilering en acquisitie
Bekendheid tracht Medi-Aid te verkrijgen en te behouden door middel van een website en het uitgeven van een halfjaarlijkse Nieuwsbrief. Daarnaast houdt ieder bestuurslid 'ogen en oren open' voor wat betreft aanbiedingen door derden en fungeert waar dan ook als ambassadeur van Medi-Aid.

Communicatie en publiciteit
De communicatie heeft tot doel interne en externe doelgroepen te informeren over doel, werkwijze en behaalde resultaten van Medi-Aid.

Communicatiemiddelen
• Website Medi-Aid.
• Verwijzen en of linken naar website Medi-Aid (bijvoorbeeld als handtekening onder mailberichten).
• Website 'Geef Gratis'.
• Nieuwsbrief.
• Voorlichting (gecoördineerd door persvoorlichter Medi-Aid).
• Pers.
• Andere organisaties van goede doelen. Zij brengen ook vaak tijdschriften of kranten uit en hebben vaak een website. Via hen Medi-Aid onder de aandacht brengen.
• Vakbladen in de zorg (artikel aanbieden over Medi-Aid).

Transparantie en inzichtelijkheid

Medi-Aid kan op ieder moment de gewenste informatie voorleggen aan degene die daarom vraagt cq die wenst daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast verplicht Medi-Aid zich om aan iedere sponsor gevraagd en ongevraagd te verantwoorden, onder andere door middel van kwartaalrapportages zo mogelijk aangevuld met beeldmateriaal.

Sponsoring
Het bestuur van Medi-Aid benadert potentiële sponsors alleen direct of zo direct mogelijk (bijvoorbeeld door gebruikmaking van de media).
Ieder bestuurslid van Medi-Aid Holland is actief in het bedenken van mogelijke ideeën, waarbij ieder idee in een bestuursvergadering (of via de mail) wordt getoetst op bruikbaarheid / uitvoerbaarheid (geen initiatieven op persoonlijke titel).
Het bestuur van Medi-Aid stelt zich tot doel om jaarlijks € 50.000,= aan sponsorgelden binnen te halen.

Doelgroepen
Tot de doelgroep die Medi-Aid ondersteuning biedt behoren:
Kansarmen, en met name jonge mensen en vrouwen, waarvan door scholing het toekomstperspectief verbetert.
Jongeren / kinderen met een ichamelijke en/of verstandelijke beperking, die door degelijk en aangepast materiaal een grotere bewegingsvrijheid krijgen met alle positieve effecten van dien.
Locale ziekenhuizen en weeshuizen, die door omstandigheden niet het benodigde materiaal hebben of ondeugdelijk materiaal hebben, waardoor niet die zorg en verpleging gegeven kan worden aan patiënten of bewoners die daar recht op hebben.
Particuliere en/of kerkelijke instanties die op grond van gevoel van medemenselijkheid en met gebruikmaking van eigen middelen, ouderen opvangen en zorg geven, kunnen door de ondersteuning van Medi-Aid nog meer en beter hun werk verrichten.

Medi-Aid, feiten en successen
Verscheping en distributie van materiaal
Hoe Wat Wanneer Hoeveel Geschonken / gesponsord door
zeecontainers 2003 – 2013
Ziekenhuisbedden Verschillende woon- en zorgcentra, ziekenhuizen in Nederland
Kinderledikantjes Stichting Kinder Opvang Nederland
Loophulpmiddelen Verschillende woon- en zorgcentra, ziekenhuizen in Nederland
Rolstoelen Verschillende woon- en zorgcentra, ziekenhuizen in Nederland
Linnengoed

Training en coaching on the job
Doelgroep Wanneer Waar Ten behoeve van Aantal deelnemers
Weesmeisjes, vrouwen zonder beroep en medewerkers Elders Home 18-02 t/m 29-04-2008 Negombo

Negombo
Nightingale Nursing Home

St. Agnus Elders Home
20
Weesmeisjes en medewerkers Elders home 14-04 t/m 09-06-2010 Hikkaduwa Stichting Sarvodaya Nederland 20

Overige activiteiten
Activiteit Wanneer Waar Hoeveel Ten behoeve van
Bouw kleine gezinswoningen na de tsunami 2006 – 2007 Matara 25 Slachtoffers van de tsunami
Bouw woning voor 6 ouderen 2007 – 2008 Negombo 1 Dakloze ouderen
Bouwgrond 2008 negombo Verdere uitbouw Zorgketen

Medi-Aid, wensen en toekomstplannen

Zorgketen
Medi-Aid ziet het als ultime wens om op termijn een zorgketen te realiseren in of in de directe omgeving van Negombo. Een keten bestaande uit een aantal met elkaar samenhangende zorg- en dienstverlenende voorzieningen, gerund door Srilankanen voor Srilankenan.

De zorgketen moet uiteindelijk bestaan uit de navolgende schakels:
een tweede Elders Home voor ca 20 bewoners;
een ruimte voor ergotherapie en fysiotherapie;
een ruimte voor dagopvang en/of dagebesteding;
een voorziening waar materialen worden geassembleerd en onderhouden;
een voorziening voor uitleen van hulpmiddelen;
een schoolgebouw waarin continu lesgegeven wordt volgens een curricullum Elderly Care

Samenwerking met Sarvodaya Nederland
Samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties, waaronder Sarvodaya betekent bundeling van krachten en expertise, dus slagvaardiger en krachtiger.

Van hulpvraag tot hulpaanbod

Materialen, de vraaggerichte methode
Zoals al eerder beschreven kan een hulpvraag betrekking hebben op een aanvraag voor materiaal, maar ook een financiële hulpvraag en is het begrip 'hulpaanbod' dan ook gerelateerd aan de vorm van de hulpvraag.

Het Srilankaanse bestuur heeft de taak om iedere vraag om ondersteuning te beoordelen, deze al dan niet te honoreren en bij toekenning zorg te dragen voor de gehele afwikkeling ervan. Indien een hulpvraag is gehonoreerd, volgt er een logistiek proces die een nauwe afstemming vraagt in zowel Nederland als in Sri Lanka en op de juiste wijze gevolgd dient te worden.

Het bovenstaande geldt echter niet alleen wanneer er een vraag in Sri Lanka aan het Srilankaanse bestuur is voorgelegd, maar ook wanneer er aan het Nederlandse bestuur een aanbod wordt gedaan van artikelen. Ondanks dat iedere vraag een unieke vraag is (ieder aanbod een uniek aanbod is) en dus ook ieder hieruit volgend logistieke plan uniek is, zijn er evenwel een aantal essentiële uitgangspunten die daarom opgenomen in dit beleidsplan, uitgewerkt in procedures en taken.

Uitgangspunten
Transport (de verscheping van 1 [één] zeecontainer)\

Medi-Aid hanteert in ieder geval 2 x een transport per jaar (voorjaar en najaar) als (financieel) uitgangspunt. Indien, door welke omstandigheid dan ook, een extra transport gewenst / noodzakelijk is, dan kan dit pas plaatsvinden na raadpleging van de penningmeester en na instemming van het volledige bestuur.

Criteria
De vastgestelde criteria ter beoordeling of een hulpvraag al dan niet gehonoreerd wordt dienen als basisuitgangspunt. Deze criteria dienen geregeld zelf ook weer getoetst te worden door zowel het Srilankaanse als het Nederlandse bestuur en zo nodig op basis daarvan worden bijgesteld.

Vaststelling geschiedt dan ook door beide besturen.

Korte communicatielijn
Korte communicatielijnen zijn essentieel voor de overzichtelijkheid van processen en bevorderen een snelle afwikkeling van zaken. Zodra er een hulpvraag is gehonoreerd door het Srilankaanse bestuur neemt de logistiek coördinator in Sri Lanka direct contact (per mail) met de logistiek coördinator in Nederland.

Deze laatste informeert de overige bestuursleden direct per mail, waarna de concrete vraag op de website wordt geplaatst en ieder bestuurslid haar of zijn kanalen aanspreekt cq via de eigen netwerken tracht het gevraagde te bemachtigen. Wanneer al het gewenste materiaal is aangeboden worden de aanbieders hiervan eveneens op de hoogte gesteld.

Aanbod van artikelen
Wanneer een aanbieder artikelen aanbiedt die passen binnen de doelstelling van Medi- Aid, dan neemt de logistiek coördinator in Nederland direct contact op met de logistiek coördinator in Sri Lanka met de vraag of er voor de aangeboden artikelen belangstelling is.

Indien dit het geval is – zie volgende punt(en).
Artikelen via aanbieders verkrijgen of nieuw aanschaffen

Het verkrijgen van bepaalde artikelen via aanbieders geldt niet als het enige uitgangspunt, want soms is het juist raadzamer het artikel in Sri Lanka nieuw aan te schaffen. Dit kan dan niet alleen prijsgunstiger zijn, maar vooral zijn service en garantie op het artikel meer gewaarborgd. Daarnaast wordt hiermee tevens de Srilankaanse economie gestimuleerd.

Logistiek plan
Een goed doordacht logistiek plan vormt het 'spoorboekje' aan de hand waarvan het gehele logistieke proces wordt uitgevoerd en waaraan dit proces getoetst kan worden. De logistiek coördinator in Nederland stelt zo spoedig mogelijk én in nauw overleg met de logistiek coördinator in Sri Lanka, een concept logistiek plan op voor de betreffende hulpvraag. Dit concept wordt verder uitgewerkt zodra bekend is dat en waar het gevraagde vandaan komt én waar naar toe moet.

Direct verladen of tijdelijke opslag
Direct verladen is de methode waar het bestuur in principe naar streeft, het scheelt niet alleen in mankracht en tijd maar ook in kosten. Direct verladen zal echter niet altijd mogelijk zijn en is tijdelijk opslaan noodzakelijk

De juiste mensen op de juiste plek

Het hebben van de juiste mensen (lees: voldoende mensen) op de juiste plek op het moment dat er geladen en of gelost (opslag) moet worden is eveneens een essentieel uitgangspunt. Van ieder bestuurslid wordt gevraagd om zoveel mogelijk vrijwilligers binnen diens eigen netwerk te benaderen en deze namen door te geven aan de secretaris van Medi-Aid (vrijwilligers databank).

Daarnaast worden potentiële vrijwilligers via de website en de Nieuwsbrief gevraagd zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris.

Omdat het aantal vrijwilligers afhangt van de hoeveelheid dat verplaatst moet worden en van de plaats waar verplaatst moet worden, is het van belang dat deze vrijwilligers hier tijdig van op de hoogte worden gebracht. Daarnaast is het van belang dat deze vrijwilligers ook daadwerkelijk op het juiste moment en op de juiste plaats zijn en om hier zeker van te zijn, worden de vrijwilligers persoonlijk door de secretaris schriftelijk uitgenodigd.

Inlaadtijd zeecontainer
De tijd dat een zeecontainer kosteloos ingeladen kan worden is twee uur, daarna wordt een (h)uurbedrag in rekening gebracht. Het inladen binnen deze 2 uur is dan ook een uitgangspunt waarop het logistiek plan gebaseerd is.

Efficiënt inpakken en inladen
Efficiënt inpakken en inladen heeft niet alleen in Nederland voordelen, maar vooral in Sri Lanka. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is namelijk dat men in Sri Lanka bij het lossen zonder al te veel moeite weet welke artikelen waarin zitten én welke artikelen waar naartoe moeten.

Dit houdt in dat artikelen gecodeerd (bijvoorbeeld kleurcodes) dienen te worden en zo mogelijk ook worden voorzien van het bestemmingsadres. Deze gegevens worden genoteerd op een paklijst. Tijdens het inladen in de zeecontainer dienen alle artikelen die naar een bepaald adres moeten ook zoveel mogelijk bij elkaar worden ingeladen.

Ook dit element wordt meegenomen in het logistiek plan.

Publiciteit
Het geven van publiciteit van het inladen van een zeecontainer is eveneens een uitgangspunt. Dit houdt in dat er in ieder geval een verslag (met foto's) geplaatst wordt op de website en in de Nieuwsbrief. In het geval er een omvangrijke en of bijzondere verplaatsing is (bijvoorbeeld ziekenhuisbedden, kinderbedjes, schoolmeubilair), dan nodigt de voorlichter van Medi-Aid de plaatselijke en of regionale media hierbij uit.

Projectadoptie methode
Naast de vraaggerichte methode, waarbij vaak sprake is van een (eenmalige) verstrekking van artikelen, hanteert Medi-Aid ook de projectadoptie methode. Hiertoe wordt voor een ombepaalde tijd een specifieke organisatie of instelling als project geadopteerd. De vorm waaruit de ondersteuning aan een project wordt geleverd tijdens de adoptieperiode kan zowel van materiele (artikelen), financiële als immateriële aard zijn. Om in aanmerking te komen als adoptieproject gelden eveneens criteria die door het Srilankaanse bestuur worden gehanteerd bij haar beoordeling.

Nadat is vastgesteld dat een project voor adoptie in aanmerking komt, wordt er een adoptiecontract opgesteld, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen, waaronder in ieder geval een rapportageplicht van de organisatie of instelling waarmee het contract is afgesloten.

Overige zaken

Werkbezoek aan Sri Lanka

Wanneer een Nederlands bestuurslid naar Sri Lanka gaat voor een werkbezoek, dan wordt voorafgaande aan het werkbezoek door het Nederlandse bestuur, in samenspraak met het Srilankaanse bestuur, een opdracht geformuleerd. Het werkbezoek is geheel voor eigen kosten van het bestuurslid die op werkbezoek gaat.

Onkostenvergoedingen
Ieder bestuurslid kan, voor Medi-Aid gemaakte, onkosten declareren bij de penningmeester. Het bestuurslid is evenwel ook in de gelegenheid om de kosten niet te declareren, maar het bedrag te doneren aan Medi-Aid.

Conform de gedeponeerde statuten, artikel 4, lid 5.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Medi-Aid Nederland / Sri Lanka – Factsheet 2013 Wetenswaardigheden:


Oprichting Medi-Aid in Nederland: 01 september 2002
Aantal bestuursleden: 7
Kamer van Koophandel: 28095859
Oprichting Medi-Aid in Sri Lanka: 2003
Registratie Medi-Aid Holland Lanka: 25 september 2009
Registratienumme: GA 2303
Visie & missie: Medi-Aid biedt in Sri Lanka zodanige ondersteuning aan hen die daartoe zelf niet (meer) in staat zijn, dat deze ten alle tijden leidt tot het herstel en/of behoud van zelfredzaamheid

Hulpmiddelen – algemeen

 • Het schenken van hulpmiddelen is een van de vormen waarop Medi-Aid ondersteuning biedt.
 • Hulpmiddelen variëren van ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators enzovoort.
 • Hulpmiddelen worden geschonken aan lokale ziekenhuizen, weeshuizen en aan kinderen met een lichamelijke beperking.
 • Alle hulpmiddelen worden belangeloos afgestaan en/of geschonken door instellingen in Nederland.
 • Transport en verscheping in 40 foot containers bekostigt Medi-Aid door middel van sponsorgelden en giften.
 • Distributie in Sri Lanka geschiedt door het Srilankaanse bestuur op grond van criteria.
 • Het Srilankaanse en Nederlandse bestuur controleren steekproefsgewijs het daadwerkelijke gebruik en onderhoud van de geschonken hulpmiddelen.

Hulpmiddelen, transport en verscheping – overzicht
2003 : 1 container – bedden- en linnengoed,ziekenhuisbedden en rollators
2004 : 1 container – 100 ziekenhuisbedden
2005 : 3 containers – schoolmeubilair en ECG apparaat
2006 : 1 container – inhoud zie boven
2007 : 2 containers – inhoud zie boven
2010 : 1 container – inhoud zie boven
2011 : 1 container – zie boven
2012 : 2 containers
2013 : 4 containers

Bijzondere transporten
2004 : 700 kinderledikantjes t.b.v. verschillende weeshuizen
2005 : compleet inventaris/ schoolmeubilair Accent College Woerden, t.b.v. school in Negombo
2006 : 2 couveuses t.b.v. lokaal ziekenhuis
2007 : 100 ziekenhuisbedden zorgcentrum Woerden

Deskundigheidsbevordering en -instandhouding

 • Deskundigheidsbevordering en -instandhouding is eveneens een vorm van ondersteuning die Medi-Aid in Sri Lanka biedt.
 • De deskundigheidsbevordering is vooralsnog is gericht op ouderenzorg (in de toekomst ook t.b.v. gehandicaptenzorg).
 • De deskundigheidsbevordering vindt plaats door middel van training en coaching on the job (is dus zeer praktijkgericht).
 • De scholing is bedoeld voor kansarmen en werkeloze vrouwen, ongeschoolden werkzaam in ouderenopvanghuizen en lokale verpleeghuizen.
 • De scholing wordt uitgevoerd door medewerkers van verschillende zorgcentra en Thuiszorgorganisatie in de regio Zuidwest Utrecht.
 • Een training 'Train de trainer' aan een aparte groep is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de continuïteit in het leren en zo mogelijk om uiteindelijk zelf zorg te dragen voor de deskundigheidsbevordering op het gebied van de ouderenzorg.

Deskundigheidsbevordering – overzicht

2008

 • Uitgevoerd t.b.v. Nightingale Nursing Center Negombo en St. Agnus Convent Negombo.
 • Doelgroep: ongeschoolde medewerkers en weesmeisjes.
 • Aantal deelnemers: 25
 • Periode: 5 x 2 weken (februari – april 2008).

2010

 • Uitgevoerd in samenwerking met Sarvodaya Nederland.
 • Uitgevoerd t.b.v. verschillende Nursing Homes in Hikkaduwa.
 • Doelgroep: ongeschoolde medewerkers + enkele weesmeisjes.
 • Aantal deelnemers: 25
 • Periode: 5 x 2 weken (mei – juli 2010)

2011

 • uitgevoerd t.b.v. Nightingale Nursing Center Negombo
 • doelgroep: ongeschoolde medewerkers en enkele weesmeisjes
 • Aantal deelnemers: 25
 • Periode: 5 x 2 weken (november 2011 – februari 2012)

Medi-Aid House, onderdeel van de Zorgketen in Raddolugama

 • Het Medi-Aid House (voorheen Vitalis House) is een kleine woning waar in totaal zes kansarme bejaarden verblijven en zorg krijgen.
 • Het Medi-Aid House is onderdeel (schakel) van het Zorgketenproject dat Medi-Aid in 2005 startte.
  Het Medi-Aid House opende in september 2006 haar deuren.
 • Om het project Zorgketen uit te kunnen breiden kocht Medi-Aid in 2007 een respectabel stuk grond aan aangrenzend aan het grondstuk waarop het Medi-Aid House staat.
 • Door het ontbreken van financiële middelen heeft Medi-Aid het project in Raddolugama tot op heden nog niet kunnen uitbreiden

Woningen voor Tsunamislachtoffers

 • Enkele weken na de tsunami in 2004 kon minister Lakshman met de financiële hulp van Medi-Aid in Matara starten met de bouw van 25 kleine woningen voor de slachtoffers van de tsunami.
 • Medi-Aid wist uiteindelijk in samenwerking met een grote multinational de bouw van 125 woningen, op verschillende plaatsen langs de getroffen kust van Sri Lanka financieel te realiseren.
Stichting Medi-Aid Holland-Sri Lanka

Resultatenrekening: 2013

Inkomsten
Donaties particulieren: €1.927
Donaties bedrijven/stichtingen: €21.800
Opbrengst Benefietfeest: €2.255
Totaal: €25.982

Lasten
Kosten trainingenin Sri Lanka €5.454
Kosten transport containers €18.862
Kosten materialen in Sri Lanka €4.000
Overboeking naar Stichting Medi-Aid Sri Lanka €3.000
Algemene kosten €336
Totaal €31.652
Saldo -€5.670

Specificatie algemene kosten
Bankkosten €84
Internet €85
Kopieerkosten €15
Representatie €126
Diverse kosten €26
Totaal: €336

Balans
Activa
ING rekening: €4.577

Passiva

Algemene reserve €10.247
Resultaat lopend boekjaar -€5.670
Saldo: €4.577