Gedragscode

Integriteit / gedragscode Bestuur Stichting Medi Aid- Holland Sri Lanka volgens model PartinVersie maart 2024

goedgekeurd door het Bestuur op 4 april 2024

Integriteits / gedragscode Stichting Medi Aid- Holland Sri Lanka

Stichting Medi Aid zet zich in om in Sri Lanka inhoudelijke en materiele ondersteuning te - bieden op het gebied van de zorg en onderwijs aan hen die daartoe. om wat voor reden dan ook. niet de nodige middelen of mogelijkheden hebben - De stichting doet dit door een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de omstandigheden waarin de mensen op Sri Lanka worden opgevangen, verzorgd of - verpleegd. Door de bijdrage van Medi-Aid beoogd de stichting ook verbetering en professionalisering van de ouderen- en gehandicaptenzorg te realiseren en een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en het toekomstperspectief van kansarmen. Ons gedrag is in overeenstemming met de doelen en waarden van onze stichting. Onze bestuursleden, vrijwilligers (apart geformuleerde gedragscode vrijwilligers in projecten) en/of medewerkers volgen vanzelfsprekend de volgende gedragsregels:

 Geen machtsmisbruik

 • We zorgen voor een fijne en veilige (werk)omgeving, waar we anderen respecteren, en niet discrimineren op basis van nationaliteit, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, religie, leeftijd,
 • We gebruiken onze positie niet om door de ander ongewenst gedrag (zoals seksuele gunsten) af te dwingen,
 • We geven collega’s, stagiaires of projectdeelnemers de ruimte om zorgen uit te spreken of klachten in te dienen over fraude, diefstal, discriminatie, pesterij, wanbeleid of enig ander onethisch gedrag, zonder mogelijke repercussies voor deze personen,
 • We lekken geen vertrouwelijke informatie.

 Geen financiële schendingen

 • We stelen en frauderen niet,
 • We verspillen de middelen die we tot onze beschikking hebben niet,
 • We maken geen misbruik van de middelen of goederen die we tot onze beschikking hebben,
 • We accepteren geen corruptie of chantage.

 Geen interpersoonlijke schendingen

 • We overschrijden de fysieke en emotionele grenzen van anderen niet, door bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen, duwen, knijpen, of zelfs fysieke of seksuele intimidatie,
 • We gaan niet door met flirten of ander suggestief gedrag als duidelijk is gemaakt dat de ander dat niet wil,
 • We delen geen pornografisch, xenofoob of anderszins storend of beledigend materiaal,
 • We uiten geen valse beschuldigingen,
 • We pesten niet, maken geen beledigende grappen en sluiten niemand buiten.

 Naam niet schaden

 • We gedragen ons professioneel en respectvol in onze contacten met donoren, collega’s, (project)partners en projectdeelnemers,
 • De naam van de stichting Medi Aid wordt niet gebruikt om politieke of religieuze belangen te behartigen,
 • We voorkomen belangenverstrengeling, of conflicterende belangen tussen ons werk en onze andere activiteiten,
 • We werken niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, en dragen geen illegale middelen bij ons tijdens werk voor de stichting,
 • We accepteren geen giften of diensten van mensen, organisaties of bedrijven die een belang hebben bij samenwerking met onze stichting.

 HANDHAVEN

Een gedragscode op zich voorkomt geen integriteitsproblemen. De normen, waarden en afspraken moeten op verschillende manieren in de organisatie ingebed worden. Dat doen we bijvoorbeeld door:

 • Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers aan te nemen die passen binnen de stichting.
 • De code met enige regelmaat te bespreken: zijn de regels nog up-to-date? Welke dilemma’s spelen er?
 • Grensoverschrijdend gedrag niet onbestraft te laten.

Melden

Medewerkers, stagiaires, vrijwilligers of andere externe betrokkenen die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, of die in het veld, bij partners of binnen het team zien dat gedragsregels overschreden worden, kunnen dit bespreken met en/of melden aan een vertrouwenspersoon/ bestuurslid die door het bestuur is uitgekozen. De vertrouwenspersoon doet een vooronderzoek: is er werkelijk sprake van een schending van de gedragscode? Is er reden tot twijfel? Wat is de bewijsbaarheid? De vertrouwenspersoon adviseert over een officiële melding met desbetreffende vervolgacties.

 Het bestuur bepaalt verdere stappen: direct actie ondernemen als er mensen in gevaar zijn en zorgen dat slachtoffers gesteund worden, onderzoek doen om de aard en de ernst van de overschrijding in kaart te brengen, overschrijdingen aankaarten bij de verantwoordelijken, of eventueel zelfs een melding doen bij de politie.

 Steunen

Het is belangrijk dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zich gesteund weten door hun omgeving. Dat betekent dat er met de betrokkene besproken wordt of er actie ondernomen moet worden om de veiligheid te herstellen. We kijken of er voldoende steun geboden kan worden door de directe omgeving van het slachtoffer, of dat professionele hulp nodig is.

 Onderzoek

Als besloten wordt tot een verdergaand onderzoek stelt het bestuur het onderzoeksprotocol vast. Daarin wordt vastgelegd welke vragen beantwoord moeten worden, of het onderzoek intern of extern wordt uitgevoerd, of de politie betrokken moet worden, wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe de rechten van de betrokkenen beschermd worden.

Straffen

Blijkt uit gedegen onderzoek dat er inderdaad sprake is van overschrijding van de gedragscode, dan kan de organisatie daders straffen. Afhankelijk van de aard en ernst van de overschrijding kunnen verschillende straffen worden opgelegd, van een eerste waarschuwing tot ontheffen uit de functie. Zo nodig zal extern juridisch advies ingewonnen worden.

Reflectie

Bij iedere melding wordt besproken of er voldoende is gedaan om het probleem te voorkomen en wat er gedaan kan worden om herhaling te voorkomen.

Schendingen buiten het eigen team

Integriteitsschendingen die in onze projecten gepleegd worden door personen die niet bij Stichting Medi Aid betrokken zijn vragen speciale aandacht. Het is aan het bestuur om de probleemgevallen te bespreken en een afdoende onderzoek, strafprocedure en/of communicatieplan af te spreken.

Communicatie

Bij aanzienlijke schendingen van de gedragscode moeten belanghebbenden bij de organisatie geïnformeerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verduistering van aanzienlijke bedragen in projecten of binnen het team, seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen projecten of binnen het team, of structureel gepest. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld relevante partnerorganisaties of donateurs.

Het integriteitsbeleid wordt op onze website gepubliceerd. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van eventuele meldingen: aantal, aard en vervolgstappen. Ook wordt vermeld of en hoe het beleid is aangepast.

Steun Medi-Aid structureel of eenmalig.
Help ouderen en gehandicapten in Sri Lanka.